POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.trok.pl  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.trok.pl 

2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Robert Rybarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą o nazwieF.H.U. TROK Robert Rybarczyk, z siedzibą w Mosinie, pod adresem ul. Fiedlera 2,62-050 Mosina, NIP 7772427937, REGON 302173876, NIP UE: PL7772427937, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. 

II GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego www.trok.pl  nie wymaga podawania przez użytkownika danych osobowych. 

2. Użytkownicy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), zamierzający w celu zawarcia umowy ze sprzedawcą założyć konto na stronie internetowej www.trok.pl, są proszeni o podanie następujących danych:

 1. Imię,
 2. Nazwisko, 
 3. Adres e-mail, 
 4. Adres pocztowy, 
 5. Miasto, 
 6. Kod pocztowy, 
 7. Kraj, 
 8. Nr Telefonu.

3.  Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności:

 1. rejestracji i logowania do konta, 
 2. sprzedaży towarów, 
 3. wystawienia rachunku / faktury, 
 4. rozpatrywania reklamacji. 
 5. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umów zawieranych z użytkownikami, a następnie zostaną usunięte. 
 6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  
 7. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika. 
 8. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny: sklep@trok.pl 

IV   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

arrow_upward